08/09/08

*KALASHNIKOV collective live in Greece!

19/9 - Thessaloniki @ Fabrika Yfanet (Omirou & Perdika, Katw Touba) + Prigogine
20/9 - Volos @ Matsagou squat (Pavlou Mela & Sokratous) + Atopia
21/9 - Atene @ ?


.

Nessun commento:

Posta un commento